Regulamin Biegu Strażackiego

I. CELE IMPREZY:

 1. Integracja społeczności lokalnej i ponadlokalnej w ramach wspólnej akcji 
  pn. „Każdy może biegać”.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 4. Promocja Gminy Słupsk

II. ORGANIZATORZY:

 1. Gmina Słupsk
 2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

Partnerzy eventu:

 • Modular Consulting

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 16 października 2021 r. (sobota).
 2. Miejsce: Krępa Słupska, Remiza OSP Krępa Słupska.
 3. Biuro zawodów: Remiza OSP Krępa Słupska, ul. Lipowa 3, 76-245 Krępa Słupska.
 4. Otwarcie biura zawodów: 16.10.2021 r., godz. 09.00.
 5. Bieg na 6 km (Bieg Główny) wystartuje o godz. 11.00, limit 1 godz.
 6. Bieg na 2 km (Rodzinny) wystartuje o godz. 11.00, limit 15 min.
 7. Nordic Walking na 6 km wystartuje o godz. 11.05, limit 1 godz.
 8. Nordic Walking na 2 km (Rodzinny) wystartuje o godz. 11.05, limit 15 min
 9. Limit zawodników: 150 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV TRASA BIEGU/MARSZU:

 1. Trasa: Droga asfaltowa, ścieżki leśne – utwardzone, w Biegu Głównym przeszkody terenowe, które należy pokonać, w tym: strumyk (dopuszczalna pomoc drugiego zawodnika).
 2. Start: Krępa Słupska ul. Strumykowa w kierunku Lubunia.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULES All Sports za pomoc chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania 
  w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 16 października 2021 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w biurze zawodów znajdującym się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury – przy Remizie OSP Krępa Słupska, ul. Lipowa 3.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej, w przypadku opłaty w dniu, kiedy kończą się zapisy.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach 
  na własną odpowiedzialność, mając przy tym świadomość istnienia wirusa SARS-Cov-2. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach!
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. Zawodnicy oraz osoby uczestniczące w biegu/marszu (kierunkowi 
  i zabezpieczający) powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń Dyrektora biegu, w szczególności respektowania zaleceń związanych z pandemią (nakaz noszenia maseczek w większych skupiskach, o ile będą takie wytyczne 
  na podstawie przepisów obowiązujących w polskim ustawodawstwie, nakaz dezynfekcji, nakaz pomiaru temperatury przed biegiem, nakaz podpisania oświadczenia o uczestnictwie w zawodach na swoją odpowiedzialność itp.).
 8. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego 
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w biurze zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 150 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu/marszu na dystansach 2km i 6km:

 • Biegacze: Open Kobiety (I-III) - puchary.
 • Biegacze: Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Kijkarze: Open Kobiety (I-III) - puchary.
 • Kijkarze: Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Kategoria strażacka (Bieg 6km w mundurze polowym): Open Kobiety (I-III) – puchary
 • Kategoria strażacka (Bieg 6km w mundurze polowym): Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy odlewany unikatowy medal – drugi do kolekcji z „Biegu Przyjaźni”.
 • W kategorii strażackiej (na dystansie 6km – bieg) obowiązuje kompletny ubiór strażaka, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dot. umundurowania PSP i OSP.
 • W przypadku pozyskania sponsorów Organizator przewiduje losowanie nagród wśród uczestników biegu/marszu.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz, ciepły posiłek, możliwość udziału w losowaniu nagród po biegu, w przypadku pozyskania Sponsorów, opiekę medyczną, profesjonalny pomiar czasu.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator, z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne w kraju i rozwijającą się pandemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie przewiduje organizowania szatni i depozytu w dniu biegu.
 2. Organizator zapewnia profesjonalne zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród, w przypadku pozyskania Sponsorów. W losowaniu nagród biorą wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy (nie przekazujemy numeru innej osobie).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator – Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 8. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, (tel. kontaktowy GSM: 602759892) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem