Regulamin - VII BIEG PRZEŁAJOWY

im. chor. szt. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO

I. CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 2. Wspieranie bezdomnych z Towarzystwa im Brata Alberta w Słupsku.
 3. Integracja środowiska służb mundurowych.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 5. Promocja miasta Słupska, jako przyjaznego dla uprawiania sportu
  i propagatora Zielonej Energii.
 6. Integracja środowisk społecznościowych.

II. ORGANIZATOR GŁÓWNY:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Nadleśnictwo „Leśny Dwór”
 2. Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 24.09.2022 r.
 2. Miejsce: ul. Leśna 7a, Słupsk
 3. Bieg Główny – dystans 6 km
 4. Impreza towarzysząca: Nordic Walking – dystans 5 km
 5. Biuro zawodów: ul. Leśna 7a, Słupsk
 6. Biuro zawodów czynne w dniu 24.09.2022 r. w godz. 09.00-10.45
 7. Bieg na 6 km wystartuje o godz. 11.00, limit 1h
 8. Nordic Waking wystartuje o godz. 11.05, limit 1h

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa selektywna, częściowo przebiegająca po utwardzonych traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego miasta Słupska, na części trasy podbiegi i ostre zbiegi.
 2. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
 3. Nawierzchnia: ścieżki leśne, płyty betonowe.

V. POMIAR CZASU:

 1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja Herkules All Sports za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 24 września 2022 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu lub marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, dostarczoną drogą e-mailową (scan), lub bezpośrednio do Biura zawodów najpóźniej 
  w dniu biegu.
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie
  się w biurze biegu znajdującym się w Słupsku, przy ul. Leśna 7a, czynnym 
  w godz. 09.00-10.45. w dniu zawodów.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość – dowód osobisty (preferowany jest także dowód wniesienia opłaty startowej, dla osób, którzy dokonywali płatności w ostatnim dniu zapisów).
 4. Proponuje się zawodnikom służb mundurowych, aby wystartowali w mundurach, celem integracji środowiska służb mundurowych i zaprezentowania swoich jednostek.
 5. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis w dniu zawodów pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 6. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 7. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 8. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
 9. W czasie trwania biegu i marszu zbierane będą środki higieny osobistej dla bezdomnych z Domu Brata Alberta w Słupsku. Zawodnicy, którzy chcieliby obdarować bezdomnych środkami higienicznymi (szampony, mydła, pianki do golenia, maszynki, ręczniki, dezodoranty itp., oraz bielizna osobista, tj.: skarpety, slipy, itp.) uprasza się o dostarczenie ich w dniu biegu do Biura Zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 50 złotych (wpłaty poprzez system elektroniczny).
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 60 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości 
  (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) Zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 8. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy zostają automatycznie zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg: Open K/M (I-III) – puchary,
 • Bieg: Kategoria mundurowa Open K/M (I-III) – puchary (obowiązuje kompletne umundurowanie polowe),
 • Bieg: Drużyna (I-III) – puchary (drużyna powinna się składać min. z trzech zawodników, w tym jedna kobieta - liczą się trzy najlepsze czasy),
 • Bieg: Drużyna Mundurowa (I-III) – puchary (drużyna występująca w kompletnym umundurowaniu polowym powinna się składać min. z trzech zawodników, w tym jedna kobieta - liczą się trzy najlepsze czasy),
 • Marsz: Open K/M (I-III) - puchary.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na mecie biegu,
 • bity medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz,
 • ciepły posiłek (zupa, ciasto, naleśniki, chleb ze smalcem, kawa herbata),
 • możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród w razie pozyskania sponsorów.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 24.09.2022 r. znajdować się będzie przy biurze zawodów w Słupsku, przy ul. Leśnej 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i marszu.
 3. Po biegu i marszu nastąpi dekoracja zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg i marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane 
  z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu lub marszu przyjmuje 
  do wiadomości, że udział w biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód 
  i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane 
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, 
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora 
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.

Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i charytatywne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia 
co do dokładności i wyników stanowią wtórne zagadnienie.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem