Regulamin Biegu Strażackiego

I. CELE IMPREZY:

 1. Integracja społeczności lokalnej i ponadlokalnej w ramach wspólnej akcji 
  pn. „Każdy może biegać”.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 4. Promocja Gminy Słupsk

II. ORGANIZATORZY:

 1. Gmina Słupsk
 2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

Partnerzy eventu:

 • Modular Consulting

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 16 października 2021 r. (sobota).
 2. Miejsce: Krępa Słupska, Remiza OSP Krępa Słupska.
 3. Biuro zawodów: Remiza OSP Krępa Słupska, ul. Lipowa 3, 76-245 Krępa Słupska.
 4. Otwarcie biura zawodów: 16.10.2021 r., godz. 09.00.
 5. Bieg na 6 km (Bieg Główny) wystartuje o godz. 11.00, limit 1 godz.
 6. Bieg na 2 km (Rodzinny) wystartuje o godz. 11.00, limit 15 min.
 7. Nordic Walking na 6 km wystartuje o godz. 11.05, limit 1 godz.
 8. Nordic Walking na 2 km (Rodzinny) wystartuje o godz. 11.05, limit 15 min
 9. Limit zawodników: 150 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV TRASA BIEGU/MARSZU:

 1. Trasa: Droga asfaltowa, ścieżki leśne – utwardzone, w Biegu Głównym przeszkody terenowe, które należy pokonać, w tym: strumyk (dopuszczalna pomoc drugiego zawodnika).
 2. Start: Krępa Słupska ul. Strumykowa w kierunku Lubunia.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULES All Sports za pomoc chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania 
  w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 16 października 2021 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w biurze zawodów znajdującym się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury – przy Remizie OSP Krępa Słupska, ul. Lipowa 3.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej, w przypadku opłaty w dniu, kiedy kończą się zapisy.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach 
  na własną odpowiedzialność, mając przy tym świadomość istnienia wirusa SARS-Cov-2. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach!
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. Zawodnicy oraz osoby uczestniczące w biegu/marszu (kierunkowi 
  i zabezpieczający) powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń Dyrektora biegu, w szczególności respektowania zaleceń związanych z pandemią (nakaz noszenia maseczek w większych skupiskach, o ile będą takie wytyczne 
  na podstawie przepisów obowiązujących w polskim ustawodawstwie, nakaz dezynfekcji, nakaz pomiaru temperatury przed biegiem, nakaz podpisania oświadczenia o uczestnictwie w zawodach na swoją odpowiedzialność itp.).
 8. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego 
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w biurze zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 150 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu/marszu na dystansach 2km i 6km:

 • Biegacze: Open Kobiety (I-III) - puchary.
 • Biegacze: Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Kijkarze: Open Kobiety (I-III) - puchary.
 • Kijkarze: Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Kategoria strażacka (Bieg 6km w mundurze polowym): Open Kobiety (I-III) – puchary
 • Kategoria strażacka (Bieg 6km w mundurze polowym): Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy odlewany unikatowy medal – drugi do kolekcji z „Biegu Przyjaźni”.
 • W kategorii strażackiej (na dystansie 6km – bieg) obowiązuje kompletny ubiór strażaka, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dot. umundurowania PSP i OSP.
 • W przypadku pozyskania sponsorów Organizator przewiduje losowanie nagród wśród uczestników biegu/marszu.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz, ciepły posiłek, możliwość udziału w losowaniu nagród po biegu, w przypadku pozyskania Sponsorów, opiekę medyczną, profesjonalny pomiar czasu.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator, z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne w kraju i rozwijającą się pandemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie przewiduje organizowania szatni i depozytu w dniu biegu.
 2. Organizator zapewnia profesjonalne zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród, w przypadku pozyskania Sponsorów. W losowaniu nagród biorą wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy (nie przekazujemy numeru innej osobie).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator – Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 8. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, (tel. kontaktowy GSM: 602759892) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem