Regulamin

2. Bieg na Wieżę Ratusza – Słupsk

I. CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania i chodzenia, jako zdrowej i czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 2. Uczczenie na sportowo 123. Rocznicy urodzin Ratusza – Słupsk.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszych sztafet po schodach.
 4. Promocja Słupska oraz przedstawienie walorów widoku na panoramę miasta.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”.
 2. Urząd miejski w Słupsku.

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 30.06.2024 r.
 2. Miejsce: dziedziniec ratuszowy, plac Zwycięstwa 3., 76-200 Słupsk.
 3. Dystanse:
 • Marszobieg honorowy po schodach: 1x180 schodów (na wieżę ratuszową), bieg dedykowany głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, która powinna wystartować z opiekunami prawnymi oraz dla seniorów - bieg symboliczny,
 • Bieg sztafetowy: przewiduje się start 10 sztafet po 3 (trzy) osoby (każda osoba będzie miała do pokonania dystans 1x180 schodów) – 
  w przypadku braku osób w sztafecie Organizator losowo przypisze zawodników do danej grupy,
 • The strongest stair runner: przewiduje wbiegnięcie na wieżę ratuszową 12 razy z poziomu przyziemia (12x180 schodów dla startujących 10 kobiet i 10 mężczyzn w jednej serii).
 1. Biuro zawodów: plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, dziedziniec ratuszowy.
 2. Biuro zawodów czynne w dniu 30.06.2024 r. w godz. 09.00-09.45.
 3. Bieg po schodach wystartuje:
 • godz. 10.00 – start marszobiegu honorowego,
 • godz. 10.30 – start sztafet,
 • godz. 11.00 – start w kategorii „The strongest stair runner”.

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa biegu: dość trudna, nietypowa – schody na wieżę ratuszową, miejscami utrudnienia poprzez wąskie przejścia, ostre zbiegnięcia, widoczne filary w budynku.
 2. Trasa oznakowana, zabezpieczona, początki stopni oznakowane.
 3. Nawierzchnia: schody kamienne, w części drewniane z barierkami.

V. POMIAR CZASU:

 1. W biegu nie będzie dokonywany pomiar czasu. Wyłonienie najszybszych sztafet realizowane będzie na podstawie najszybciej pokonanego dystansu przez ostatniego zawodnika w swojej grupie. Wyłonienie najszybszych zawodników i zawodniczek z kategorii „The strongest stair runner” realizowane będzie na podstawie najszybciej zebranych pieczątek, które będą przybijane na szczycie wieży ratuszowej.
 2. Posiadanie numeru startowego oraz paszportu w przypadku zawodników 
  z kategorii „The strongest stair runner” będzie warunkiem wystartowania 
  w biegu po schodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 30 czerwca 2024 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu/marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, którą należy przedłożyć w Biurze zawodów w dniu biegu.
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie
  się w biurze biegu znajdującym się w Słupsku, przy placu Zwycięstwa 3 (dziedziniec ratuszowy) czynnym w godz. 09.00-09.45 w dniu zawodów.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość – dowód osobisty (preferowany jest także dowód wniesienia opłaty startowej, dla osób, którzy dokonywali płatności w ostatnim dniu zapisów).
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu lub własnoręcznie złożyć podpis w dniu zawodów pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych, szczególnie dotyczących ilości przebywania na schodach końcowych na wieżę ratuszową (wymagana ilość 10 osób ze względów bezpieczeństwa, w tym p. pożarowego).
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych (wpłaty poprzez system elektroniczny).
 5. W dniu zawodów będzie można dokonać rejestracji w Biurze Zawodów, tylko w przypadku wolnych miejsc na liście startowej. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 50 zł.
 6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości 
  (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) Zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 123 osób (bieg na trzech dystansach: honorowy – limit 73 osoby, bieg sztafetowy – limit 30 osób, bieg „The strongest stair runner” – limit 20 osób) zapisy zostają automatycznie zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg 12x180 schodów: Open Kobiety (I-III) – puchary, upominki,
 • Bieg 12x180 schodów: Open Mężczyźni (I-III) – puchary, upominki,
 • Bieg sztafetowy: Najlepsza Sztafeta (I-III) – puchary, upominki.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:

 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na mecie biegu,
 • odlewany medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył jakikolwiek bieg,
 • posiłek (ciasto, kawa, herbata).

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizatorzy nie zapewniają szatni oraz depozytu odzieży w dniu 30.06.2024r.
 2. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu/marszu.
 3. Po ostatnim biegu nastąpi dekoracja zawodników.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg po schodach odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu po schodach przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 
  i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników biegu po schodach, natomiast uczestnikom Organizatorzy doradzają, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie.
 6. Organizator główny: Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 7. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi, lub wyznaczonym osobom funkcyjnym na trasie biegu lub w Biurze zawodów.
 9. Organizatorzy, wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym
  z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów
  i Sponsorów biegu.
 12. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora 
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 13. Wydarzenie ma charakter promocyjny, przeprowadzone jest w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, w tym uczczenie na sportowo 123. Rocznicy Ratusza w Słupsku, stąd protesty, reklamacje
  i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem