Regulamin "Bieg dla Jaj"

I. CELE IMPREZY:

 1. Uczczenie na sportowo „Dnia Ojca” z jednoczesnym pobudzeniem świadomości potrzeby wykonywania badań profilaktycznych związanych  z zachorowalnością na raka prostaty.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia w terenie, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 3. Integracja społeczności lokalnej i ponadlokalnej, w tym osób z niepełnosprawnościami.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”
 2. Patronat honorowy: 
  -Prezydent Miasta Słupska,
  -Starosta Morskiego Powiatu w Słupsku,
  -Wójt Gminy Redzikowo,
  -Wójt Gminy Kobylnica.
   

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data Zawodów: 23 czerwca 2024 r. (niedziela).
 2. Miejsce: Słupsk, Stadion 650-lecia w Słupsku, ul. Madalińskiego 4 w Słupsku, „Lasek Północny” w Słupsku.
 3. Biuro zawodów: Stadion 650-lecia w Słupsku, ul. Madalińskiego 4 w Słupsku, czynne w dniu 23.06.2024 r. w godz. 09.00-10.30.
 4. Bieg/marsz honorowy (400m) wystartuje o godz. 11.00,
 5. Bieg na 7km wystartuje o godz. 11.10, limit 1godz.
 6. Nordic Walking na 5km wystartuje o godz. 11.15, limit 1,5 godz.
 7. Limit Zawodników: 300 150 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV. TRASA BIEGU:

 1. Trasa - umiarkowanie trudna: bieżnia lekkoatletyczna, ścieżki leśne, liczne zbiegi i podbiegi (w razie deszczu trasa miejscami bardzo trudna – nawierzchnia błotnista).
 2. Start: Stadion 650-lecia w Słupsku, ul. Madalińskiego 4.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULES AllSports za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem oraz podpisanie oświadczenia o zdolności do startu, w tym startu na własną odpowiedzialność jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zawodach i sklasyfikowania  w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 23 czerwca 2024 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, którą należy dokonać w Biurze Zawodów przed startem).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja Zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów znajdującym się w budynku na Stadionie 650-lecia Słupsku, ul. Madalińskiego 4.
 3. Podczas weryfikacji Zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej w przypadku dokonania opłaty startowej na trzy dni przed zawodami.
 4. Podczas weryfikacji Zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu 
  lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu/marszu z przodu koszulki lub okrycia wierzchniego.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatora oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w określonym terminie tj. do dnia 23.06.2023 r. opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 50zł.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 70zł, płatne w Biurze Zawodów.
 6. Osoby z niepełnosprawnościami nie wnoszą opłaty startowej.
 7. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 8. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach istnieje możliwość przepisania praw do udziału w tych zawodach na rzecz innej osoby pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi stosownego oświadczenia ostatecznie w dniu eventu do godz. 10.30.
 9. W przypadku osiągnięcia limitu 300 150 osób (zapisanych i opłaconych) zapisy do zawodów zostają zamknięte!

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 • Bieg główny 7km: Open Kobiety (I-III) - puchary.
 • Bieg główny 7km: Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Bieg główny 7km: Open Kobiety - służba zdrowia (I-III) - puchary.
 • Bieg główny 7km: Open Mężczyźni - służba zdrowia (I-III) - puchary.
 • Nordic Walking 5km: Open Kobiety (I-III) - puchary.
 • Nordic Walking 5km: Open Kobiety - służba zdrowia (I-III) - puchary
 • Nordic Walking 5km: Open Mężczyźni - służba zdrowia (I-III) - puchary
 • Nordic Walking 5km: Open Mężczyźni (I-III) - puchary.
 • Bieg honorowy (bieg lub marsz) 400m: medale okolicznościowe.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy, odlewany, unikatowy medal.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na start/mecie biegu/marszu,
 • świadczenie medyczne w czasie trwania biegu/marszu (ambulans + ratownicy) na start/mecie,
 • świadczenie porządkowe w czasie trwania biegu/marszu,
 • świadczenie pomiaru czasu (firma pomiarowa certyfikowana),
 • bity medal okolicznościowy,
 • koszulka okolicznościowa - termiczna dla każdego zawodnika,
 • ciepły posiłek,
 • prawo do udziału w losowaniu nagród (w przypadku pozyskania sponsorów - w losowaniu nagród biorą udział wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy, nie przekazuje się numeru innej osobie).

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizatorzy zapewniają szatnię w dniu 23.06.2024 r., która zorganizowana jest na stadionie 650-lecia w Słupsku.
 2. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania biegu/marszu. Punkt medyczny zlokalizowany będzie na start/mecie tj. na terenie Stadionu 650-lecia w Słupsku.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych 
  (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników biegu, natomiast uczestnikom Organizatorzy doradzają, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie.
 6. Organizator główny: Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 7. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu/marszu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze zawodów.
 9. Organizatorzy, wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i Sponsorów biegu.
 12. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 13. Wydarzenie jest charytatywne, przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem