II Bieg dla WOŚP z Gminą Słupsk

I. CELE IMPREZY:

 1. Integracja społeczności lokalnej i ponadlokalnej w ramach wspólnej akcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 4. Promocja Gminy Słupsk.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”
 2. Gmina Słupsk
 3. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
 4. Klub Sportowy „SZANSA Siemianice”

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 29 stycznia 2023 r. (niedziela).
 2. Miejsce: Siemianice, ul. Klonowa – Boisko Sportowe Klubu Sportowego „SZANSA Siemianice”
 3. Biuro zawodów: Siemianice, ul. Klonowa – Boisko Sportowe Klubu Sportowego „SZANSA Siemianice”
 4. Otwarcie biura zawodów: 29.01.2023 r., godz. 13.00.
 5. Bieg na 6 km (Bieg Główny) wystartuje o godz. 15.00, limit 1 h 20 min.
 6. Bieg na 3 km (Rodzinny) wystartuje o godz. 15.00,
 7. Nordic Walking na 3 km wystartuje o godz. 15.00,
 8. Limit zawodników: 250 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV TRASA BIEGU/MARSZU:

 1. Trasa: Droga asfaltowa, ścieżka pieszo-jezdna, ścieżki leśne.
 2. Start: Siemianice, ul. Klonowa – Boisko sportowe Klubu Sportowego „SZANSA Siemianice”
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja „Sub ventum” na podstawie odczytu danych z chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania 
  w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 29 stycznia 2023 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w biurze zawodów znajdującym się przy szatni sportowej w Siemianicach, 
  przy ul. Klonowej.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach 
  na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w zawodach!
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. Zawodnicy oraz osoby uczestniczące w biegu/marszu (kierunkowi 
  i zabezpieczający) powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń Dyrektora biegu, w szczególności nakaz podpisania oświadczenia o uczestnictwie 
  w zawodach na swoją odpowiedzialność.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego 
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl, który stanowi deklarację uczestnictwa w biegu/marszu.
 2. Opłata startowa – wpisowe, przeznaczana jest na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i uiszczana jest do specjalnie oznakowanych puszek znajdujących się w biurze zawodów w dniu biegu.
 3. Wysokość wpisowego zależy od hojności Zawodnika, jednak nie mniej niż 
  30 złotych.
 4. W przypadku osiągnięcia limitu 250 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.
 5. Osoby, które nie odbiorą pakietu startowego na 20 min przed startem zostaną usunięte z listy zawodników.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu/marszu na dystansie 6km:

 1. Biegacze, dystans 6 km: Open Kobiety (I-III) - puchary.
 2. Biegacze, dystans 6 km: Open Mężczyźni (I-III) - puchary.

Dodatkowo, klasyfikacja symboliczna w kategoriach:

-najliczniejsza Rodzina: puchar,

-najliczniejsza Drużyna: puchar,

-najstarszy/najstarsza zawodniczka: puchary,

-najmłodszy/najmłodsza zawodniczka: puchary.

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy odlewany unikatowy medal.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, symboliczne upominki związane z akcją WOŚP, wodę mineralną na mecie biegu, medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz, ciepły posiłek, opiekę medyczną, profesjonalny pomiar czasu.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator, z uwagi na możliwość pojawienia się obostrzeń sanitarnych
  w kraju w związku z sytuacją pandemiczną nie przewiduje organizowania szatni i depozytu w dniu biegu.
 2. Organizator zapewnia profesjonalne zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu. Miejsce Służby medycznej – Boisko Sportowe Klubu SZANSA Siemianice.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje 
  do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator – Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym 
  z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 8. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i Sponsorów biegu.
 9. Wszelkich informacji dotyczących reklamy i promocji wydarzenia udziela 
  p. Ewelina Urban – inspektor do spraw sportu i ochrony zdrowia w Urzędzie Gminy Słupsk, tel. 598428460, e-mail: ewelinau@gminaslupsk.pl.
 10. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, 
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem