Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„TROPEM WILCZYM”

I. CEL IMPREZY

 1. Oddanie hołdu Żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
 4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w subregionie słupskim.

II TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 15 sierpnia 2021 r.
 2. Miejsce: Krępa Słupska, Remiza OSP Krępa Słupska
 3. Bieg Pamięci – dystans 1963 m – start 12.00
 4. Bieg Główny – dystans 5 km – start 12.00
 5. Biuro zawodów: Remiza OSP Krępa Słupska, ul. Słupska 9, 76-245 Krępa Słupska
 6. Biuro zawodów czynne w dniu 15.08.2021 r. w godz. 10.00-11.45.

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 11.50 – uroczyste otwarcie
 • godz. 12.00 – Bieg Pamięci – 1963 m
 • godz. 12.00 – Bieg Główny – 5 km
 • godz. 13.30 – uroczyste podsumowanie

IV. POMYSŁODAWCA I KOORDYNATOR

Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie

V. ORGANIZATOR W MIEJSCOWOŚCI KRĘPA SŁUPSKA

1.    Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” z siedzibą
w Słupsku

Partnerzy Wydarzenia:

1.    Gmina Słupsk

2.    Modular Consulting Dariusz Kloskowski

3.    OSP Krępa Słupska

4.    Nadleśnictwo Leśny Dwór

5.    Fundacja Herkules – Partner techniczny

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 12.08.2021 r. do godziny 23:59 do osiągnięcia limitu
  150 uczestników opłaconych na obu dystansach przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegislupsk.pl oraz w razie nie osiągnięcia limitu przed biegiem w Biurze Zawodów.
 2. Biuro Zawodów zorganizowane będzie w budynku OSP Krępa Słupska, gdzie realizowana będzie weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych w dniu 15 sierpnia 2021 r. od godz. 10.00-11.30.

VII. OPŁATA STARTOWA

Na dystansie 1963m

 • 50 zł do dnia 12.08.2021 r.
 • 60 zł w dniu zawodów

Na dystansie 5 km

 • 50 zł do dnia 12.08.2021 r.
 • 60 zł w dniu zawodów

Opłaty startowe realizowane przez platformę – BLUEMEDIA.

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony zawodnik otrzymuje pakiet startowy: pamiątkowy odlewany medal (po biegu), koszulkę, elementy reklamowe Organizatora Głównego, posiłek regeneracyjny po biegu oraz możliwość udziału w losowaniu nagród w razie pozyskania sponsorów.

UWAGA:

1.    KOSZULKI BĘDĄ WYDAWANE W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ROZMIARÓW.

2.    PAKIET STARTOWY NIEODEBRANY W WYZNACZONYM TERMINIE PRZEPADA.

3.    OPŁATA STARTOWA RAZ WNIESIONA NIE PODLEGA ZWROTOWI (istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę).

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA I WYRÓŻNIENIA

1.    Pomiar czasu realizowany będzie za pomocą chipów zwrotnych przymocowanych do obuwia uczestnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegislupsk.pl

2.    Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg 1963m: Open K/M (I-III) - puchary.
 • Bieg 5km: Open K/M (I-III) - puchary.
 • Bieg 5km: Open K/M w mundurze + trzewiki oryginalne (I-III) - puchary.

3.    Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani
(z dowodem tożsamości ze zdjęciem!) w biurze.

4.    Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. TRASA

 1. START przy budynku OSP Krępa Słupska w Krępie Słupskiej.
 2. Trasa przebiega częściowo po nawierzchni utwardzonej oraz ścieżkami leśnymi Nadleśnictwa Leśny Dwór.

X. DEPOZYT

 1. Organizator nie zapewnia depozytu.

XI. UBEZPIECZENIE

1.    Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2.    Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.    Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

3.    Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1 w związku z udziałem
w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4.    Uczestnik ma prawo, za pośrednictwem administratora, wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6.    Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki
z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję
i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania eventu. Miejsce dyslokacji – OSP Krępa Słupska.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora biegu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
  na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.
 7. Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
  w trakcie trwania imprezy sportowo-patriotycznej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku regeneracyjnego.
 13. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać: Strażacy OSP Krępa Słupska, Policja, oraz Wolontariusze.

Dodatkowe informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: darek_klos@op.pl lub bezpośrednio kontaktując się z Dyrektorem Biegu: Dariusz Kloskowski, tel. 60275

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem