Regulamin - V Mikołajkowy Kross Górski z Komandorkiem u Kantego

I CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 2. Wspomaganie najciężej chorych, w tym chorych onkologicznie.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport w subregionie słupskim.

II ORGANIZATORZY:

 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”
 • Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

III Partner techniczny:

 • Fundacja „HERKULES”

IV TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 05 grudnia 2020 r.
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 3. Bieg Główny – dystans 6 km.
 4. Nordic Walking – dystans 5 km.
 5. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 6. Biuro zawodów czynne w dniu 05.12.2020 r. w godz. 09.00-10.30.
 7. Bieg na 6 km wystartuje o godz. 11.00, limit 1h 15min.
 8. Nordic Waking wystartuje o godz. 11.05, limit 1h 30min

V TRASA BIEGU:

 1. Trasa selektywna po ścieżkach Lasku Południowego w Słupsku i terenach Nadleśnictwa Leśny Dwór.
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
 4. Nawierzchnia: ścieżki leśne, płyty betonowe.
 5. Trasa: bardzo trudna, liczne strome podbiegi i zbiegi!

VI POMIAR CZASU:

 1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULESallSport za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 05 grudnia 2020 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu lub marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, dostarczoną drogą e-mailową (scan), lub bezpośrednio do Biura zawodów najpóźniej
  w dniu biegu.
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie
  się w biurze biegu znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego
  w Słupsku, ul. Leśna 7a, czynnym w godz. 09.00-10.30. w dniu zawodów.
 3. Pierwszym etapem weryfikacji zawodnika jest poddanie się badaniu temperatury ciała (na odległość) oraz odebranie maseczki ochronnej,
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość – dowód osobisty (preferowany jest także dowód wniesienia opłaty startowej, dla osób, którzy dokonywali płatności w ostatnim dniu zapisów).
 5. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis w dniu zawodów pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność, mając przy tym świadomość istnienia stanu epidemii w związku z koronawirusem SARS-Cov-2.
 6. Kategorycznie zabrania się uczestnictwa zawodnikom, którzy przebywają na kwarantannie, bądź miały kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem SARS-Cov-2.
 7. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 8. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych, w tym zasad wynikających z pandemii na terenie, w którym organizowane są zawody.
 9. Podczas eventu mierzony będzie czas netto, wobec powyższego istnieje możliwość startu w odosobnieniu. W przypadku startu ostrego (po strzale) każdy z uczestników zobowiązany jest wystartować z maseczce ochronnej i posiadać ją ma mecie.
 10. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
 11. Każdy z uczestników zawodów, zobowiązany jest wystartować
  i ukończyć bieg w czapce Mikołaja otrzymanej w Biurze Zawodów.
  W innym przypadku nie będzie sklasyfikowany.
 12. W czasie trwania eventu w Biurze Zawodów zbierane będą słodycze, oraz środki papiernicze dla dzieci (kredki, plastelina, kolorowanki, książeczki, mazaki, piórniki, linijki, itp.), które po biegu zostaną przekazane dla dzieci z niepełnosprawnościami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Damnicy.
 13. W czasie trwania eventu będą zbierane słodycze, które wypełnią paczki organizowane dla osób najciężej chorych (onkologicznie) ze Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, jak również Seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.

VIII ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu (zapisy elektroniczne aktywne do dnia 02.12.2020 r.).
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 50 złotych, wpłaty poprzez system elektroniczny na stronie internetowej podczas rejestracji (wygenerowany link do wpłat).
 5. W dniu zawodów opłata nie będzie pobierana z uwagi na sytuację pandemiczną.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości
  (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 8. W przypadku osiągnięcia limitu 150 osób zapisy do biegu zostają zamknięte.

IX KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg: Open K/M (I-III) - puchary.
 • Marsz: Open K/M (I-III) - puchary.
 • Najokazalsze przebranie „Mikołaja” i „Śnieżynki” – Statuetki.

X ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje świadczenia:
 • elektroniczny pomiar czasu (netto),
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • opiekę medyczną (karetka) na start/mecie,
 • maseczkę ochronną z atestem,
 • kontrolny pomiar temperatury przed eventem,
 • wodę mineralną na mecie biegu,
 • bity medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg/marsz,
 • ciepły posiłek-zupa,
 • ciasto,
 • naleśniki fit,
 • kawa/herbata,
 • chleb ze smalcem i ogórkiem,
 • czapeczkę Mikołaja,
 • możliwość uczestnictwa w losowaniu nagród w przypadku pozyskania sponsorów.

XI SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 05.12.2020 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. W trakcie trwania eventu każdy zawodnik powinien stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących sytuacji pandemicznej w kraju, w szczególności stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania odpowiedniej odległości.
 4. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród dla biegaczy/kij karzy, w przypadku pozyskania sponsorów.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg i marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
  z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu lub marszu przyjmuje
  do wiadomości, że udział w biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód
  i strat o charakterze majątkowym, w tym możliwość zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2.
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 7. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 8. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 9. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i charytatywne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia stanowią wtórne zagadnienie.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem