Regulamin

III BIEG PRZEŁAJOWY
im. chor. sztab. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO

I. CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 2. Wspieranie bezdomnych z Domu Brata Alberta w Słupsku.
 3. Integracja środowiska służb mundurowych.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 5. Promocja miasta Słupska, jako przyjaznego dla uprawiania sportu
  i propagatora Zielonej Energii.
 6. Integracja środowisk miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych.

II. ORGANIZATOR:

 1. Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 2. Stowarzyszenie Drużyna Pomorska „Wilce”

Partner techniczny:

      HERKULES Sp. z o. o.

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 08 września 2018 r.
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 3. Bieg Główny – dystans 6 km
 4. Nordic Walking – dystans 5 km
 5. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 6. Biuro zawodów czynne w dniu 08.09.2018 r. w godz. 09.00-10.45
 7. Bieg na 6 km wystartuje o godz. 11.00, limit 1h
 8. Nordic Waking wystartuje o godz. 11.05, limit 1,5h

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa selektywna po utwardzonych traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego miasta Słupska.
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
 4. Nawierzchnia: ścieżki leśne, płyty betonowe.

V. POMIAR CZASU:

 1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma HERKULES Sp. z o. o za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 08 września 2018 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu lub marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie
  się w biurze biegu znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a, czynnym w godz. 09.00-10.45. w dniu zawodów.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (preferowany jest także dowód wniesienia opłaty startowej).
 4. Proponuje się zawodnikom służb mundurowych, aby wystartowali
  w mundurach, celem integracji środowiska służb mundurowych
  i zaprezentowania swoich jednostek.
 5. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
  w biegu na własną odpowiedzialność.
 6. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 7. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 8. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
 9. W czasie trwania biegu i marszu zbierane będą środki higieny osobistej dla bezdomnych z Domu Brata Alberta w Słupsku. Zawodnicy, którzy chcieliby obdarować bezdomnych drobnymi środkami higienicznymi (szampony, mydła, pianki do golenia, maszynki, ręczniki, dezodoranty itp., itd.) uprasza się o dostarczenie ich w dniu biegu do Biura Zawodów bezpośrednio przed biegiem.
 10. W zamian za dostarczone środki dla bezdomnych zawodnicy będą mogli otrzymać słoik „kiszonki”, tj. kiszone warzywa i owoce przygotowane przez pomysłodawcę i realizatora Marcina Kisielewskiego.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 20 złotych (wpłaty poprzez system elektroniczny).
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 30 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 8. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy do biegu zostają zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg: Open K/M (I-III) - puchary.
 • Marsz: Open K/M (I-III) - puchary.
 • Kategoria specjalna: najlepszy funkcjonariusz służb mundurowych K/M tylko biegnący w mundurze – statuetki.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na mecie biegu,
 • bity medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz,
 • słoiczek smalcu lub kiszonki dla tych, którzy przekażą środki higieny osobistej dla bezdomnych,
 • ciepły posiłek,
 • ciasto,
 • drobne upominki w razie pozyskania sponsorów.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 08.09.2018 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i marszu.
 3. Po biegu i marszu nastąpi dekoracja zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg i marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
  z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu lub marszu przyjmuje
  do wiadomości, że udział w biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód
  i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 8. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i charytatywne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia
  co do dokładności i wyników stanowią wtórne zagadnienie.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket