Regulamin Bieg Anioła

Bieg Anioła

Regulamin

I CELE IMPREZY:
1. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
2. Wspomnienie Tych, którzy odeszli w ramach „Zaduszek”.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport w subregionie słupskim.

II ORGANIZATOR:
 Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

III Partnerzy:
 Nadleśnictwo „Leśny Dwór”
 Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

IV TERMIN I MIEJSCE:
1. Data: 4 listopada 2023 r.
2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
3. Bieg Główny – dystans 5 km.
4. Nordic Walking – dystans 3 km.
5. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
6. Biuro zawodów czynne w dniu 4.11.2023 r. w godz. 15.00-16.30.
7. Bieg na 5 km wystartuje o godz. 17.00, limit 45 min.
8. Nordic Waking wystartuje o godz. 17.05, limit 30 min.
9. Limit zawodników (łącznie z NW) 100 osób.

V TRASA BIEGU:
1. Trasa selektywna po ścieżkach Lasku Południowego w Słupsku i terenach Nadleśnictwa Leśny Dwór.
2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
4. Nawierzchnia: ścieżki leśne, płyty betonowe.

VI POMIAR CZASU:
1. W biegu i marszu pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą stoperów w celu ustalenia zwycięzców. Bieg ma charakter rekreacyjny i symboliczny.
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu.

VII WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 4 listopada 2023 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu lub marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, dostarczoną drogą e-mailową (scan), lub bezpośrednio do Biura zawodów w dniu biegu).
2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a, czynnym w godz. 15.00-16.30.
3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość – dowód osobisty (preferowany jest także dowód wniesienia opłaty startowej, dla osób, którzy dokonywali płatności w ostatnim dniu zapisów).
4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu 
lub własnoręcznie złożyć podpis w dniu zawodów pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
5. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
8. Sugeruje się wystartowanie w stroju Anioła.
9. W czasie trwania eventu w Biurze Zawodów zbierane będą słodycze, oraz środki papiernicze dla dzieci, które na Mikołajki zostaną przekazane dla dzieci z niepełnosprawnościami, jak również Pensjonariuszy DPS-ów z subregionu słupskiego.
10. W Biurze będzie można nabyć „Dobre Poduszki”, a dochód z datków będzie przeznaczony na wykonanie paczek dla potrzebujących.

VIII ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu (zapisy elektroniczne aktywne do dnia 03.11.2023 r.).
3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi! (za pisemną zgodą można przepisać pakiet).
4. Wysokość opłaty startowej wynosi 40 złotych. Wpłaty dokonuje się poprzez system elektroniczny na stronie internetowej www.biegislupsk.pl podczas rejestracji (wygenerowany link do wpłat).
5. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 50 złotych.
6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
8. W przypadku osiągnięcia limitu 100 osób zapisy do biegu zostają zamknięte.

IX KLASYFIKACJA:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:
 Bieg: Open K/M (I-III) - puchary.
 Marsz: Open K/M (I-III) - puchary.

X ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje świadczenia:
 elektroniczny pomiar czasu,
 numer startowy wraz z agrafkami,
 opiekę medyczną na start/mecie,
 wodę mineralną na mecie biegu,
 bity medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg/marsz,
 ciepły posiłek,
 ciasto,
 kawę/herbatę.

XI SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator nie zapewnia szatni i depozytu odzieży w dniu biegu.
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
3. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg i marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu lub marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu lub marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
6. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
8. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, 
(tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
9. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i charytatywne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia stanowią wtórne zagadnienie.
 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem