Nearest event remained time:

02.07.2022 - II Swołowska Mila
Event starts at: 02.07.2022 at 15:00
Registration open until: 01.07.2022
Distance: 1.60 km
Location: Swołowo

BIEG NA K2

TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data Zawodów: 11 czerwca 2022 r. (sobota).
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 3. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 4. Biuro zawodów w dniu 11.06.2022 r. czynne w godz. 16.00-17.30.
 5. Bieg na 8611m wystartuje o godz. 18.00, limit 1,5 godz..
 6. Nordic Walking na 5000m wystartuje o godz. 18.05, limit 1,5 godz.
 7. Limit Zawodników: 200 osób (łącznie z Nordic Walking).

TRASA BIEGU:

 1. Trasa - umiarkowanie trudna: płyty betonowe, ścieżki leśne, dawne czołgowisko, liczne zbiegi i podbiegi (w razie deszczu trasa trudna – nawierzchnia błotnista).
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULES AllSports za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 11 czerwca 2022 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja Zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w Biurze Zawodów znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego 
  w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 3. Podczas weryfikacji Zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej w przypadku dokonania opłaty startowej na trzy dni przed zawodami.
 4. Podczas weryfikacji Zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
  w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu/marszu z przodu okrycia wierzchniego.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w określonym terminie tj. do dnia 08.06.2022 r. opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 50 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 60 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach istnieje możliwość przepisania praw do udziału w tych zawodach na rzecz innej osoby pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi stosownego oświadczenia ostatecznie w dniu eventu do godz. 17.30.
 8. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które w okresie od 8.05-08.06.2022 r. oddadzą krew w dowolnym punkcie krwiodawstwa, zarejestrują się 
  na platformie zapisowej i prześlą drogą e-mailową stosowne potwierdzenie.
 9. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób (zapisanych i opłaconych) zapisy do zawodów zostają zamknięte!

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem